Berdeng bilog na may tandang pananong sa loob Malamang o tiyak na totoo

Pulang bilog na may X sa loobHindi totoo/maling impormasyon

Gray na bilog na may tandang pananong sa loobHindi pa kami sigurado

Baguhin o gawing mas tumpak ang iyong paghahanap

Mas ligtas ang mga e-cigarette kaysa sa mga sigarilyo at hindi nagdudulot ang mga ito ng kanser

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng paninigarilyo ng mga e-cigarette o pag-vape ang panganib na magkaroon ka ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Kilala ang mga produktong ito sa maraming pangalan, kasama ang mga e-cig, vape pen, vaporizer, at electronic nicotine delivery system (ENDS). Binubuo ang mga ito ng baterya na nag-o-on sa device, cartridge na may likido (o “pod”), at elementong pampainit na nagpapainit sa mga nilalaman ng pod. Medyo bago pa ang mga e-cigarette at kailangan ng higit pang pananaliksik sa loob ng matagal na panahon para malaman kung ano ang mga maaaring pangmatagalang epekto sa kanser (ACS). Naging napakasikat na ng mga e-cigarette at madalas na lumabas sa mga headline ang posibleng koneksyon ng mga ito sa kanser. Kahit na walang tabako ang mga e-cigarette, may nikotina ang karamihan sa mga ito, na maaaring galing sa tabako; bilang resulta, itinuturing ang mga ito bilang mga produktong tabako ng FDA.

Hindi iniaatas ng FDA na suriin ang lahat ng sangkap sa mga e-cigarette para tiyaking ligtas ang mga ito. Dagdag pa rito, hindi inililista ng karamihan ng mga produkto ang lahat ng nakakasama o posibleng nakakasamang sangkap ng mga ito. Ipinahayag ng US Centers for Disease Control and Prevention (CDC o Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) na ang mga produktong e-cigarette ay maaaring may mga nakakasama o hindi legal na sangkap mula sa mga hindi alam na pinanggalingan.

Epidemiological na Katibayan

Hindi sigurado ang mga siyentipiko kung nagdudulot ng kanser ang mga e-cigarette, ngunit alam nating naglalaman ang mga ito ng mga kemikal na nagdudulot ng kanser. Ang aerosol na “vapor” ng e-cigarette ay hindi vapor ng tubig. Sa halip, naglalaman into ng iba’t ibang sangkap na maaaring may kasamang:

  • Mga volatile organic compound (VOC), na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong, at lalamunan; mga pananakit ng ulo; pagduduwal; at pinsala sa atay, bato, at nervous system.
  • Glycerin, na nauugnay sa pagkawala ng paggana ng baga kapag nahinga
  • Mga kemikal na panlasa, tulad ng diacetyl, na naugnay na sa bronchiolitis obliterans, isang malubhang sakit sa baga

Formaldehyde, isang kilalang carcinogen na nabubuo kung higit na uminit ang e-liquid o walang sapat na likidong umaabot sa elementong pamapainit (ACS)

Katibayan sa Toxicology

Nauugnay ang vapor ng e-cigarette sa kanser sa baga sa maraming pag-aaral sa hayop (NIH). Natuklasan ng ilang pag-aaral sa hayop na pinapataas ng pang-araw-araw na pagkalantad sa e-cigarette ang paglaki ng tumor na selula (Marczylo).

Klasipikasyon sa Carcinogen ng IARC: Hindi klasipikado (ngunit carcinogen ang ilang sangkap ng vapor ng e-cigarette, kabilang ang formaldehyde, isang Group 1 na carcinogen, na kilalang carcinogenic sa mga tao)

Paano bawasan ang panganib sa iyo

Ang paggamit ng e-cigarette ay naglalantad sa mga tao sa posibleng malubhang panganib sa kalusugan. Mahalagang tumigil sa paggamit ng lahat ng produkto ng tabako, kasama ang mga e-cigarette, sa lalong madaling panahon para maiwasang malulong (o manatiling nalululong) sa nikotina (JHU) . Kung nahihirapan ka sa pagtigil sa paggamit ng e-cigarette nang mag-isa, humingi ng tulong mula sa iyong doktor o ibang serbisyo ng suporta tulad ng Quitline ng iyong estado (1-800-QUIT-NOW) o sa American Cancer Society (1-800-ACS-2345).

Ang dapat tandaan

Wala pang sapat na katibayan para masabing nagdudulot ng kanser ang mga e-cigarette. Gayunpaman, hindi lang vapor ng tubig ang sangkap ng mga e-cigarette, ngunit mayroon ding iba’t ibang sangkap ang mga ito, kasama ang mga kemikal na nagdudulot ng kanser. Dapat iwasan ang mga e-cigarette dahil maaaring humantong ang paggamit ng mga ito sa pagkalulong sa nikotina at ibang malubhang kondisyon sa kalusugan.

American Cancer Society (ACS o Kapisanan sa Kanser ng Amerika): E-cigarettes
Food and Drug Administration (FDA o Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot): Vapes/e-cigarettes
Johns Hopkins: E-cigarettes
National Institutes of Health (NIH o Mga Pambansang Institusyong Pangkalusugan): E-cigarettes

Petsa

Inilathala: Hunyo 25, 2021
Naberipika/na-update: Agosto 22, 2022