Wonn vèt ki gen pwen entèwogasyon anndan l Ki gen anpil chans oswa ki se bon jan verite

Wonn wouj avèk X anndan lFo enfòmasyon oswa move enfòmasyon

Wonn gri ki gen pwen entèwogasyon anndan lNou poko sèten

Chanje oswa amelyore rechèch ou an

Konsomasyon tabak

Lè yon moun fimen tabak li lakòz kansè

Sa ou ka tande

Lè yon moun fimen tabak li lakòz kansè epi kansè lakòz lanmò. Se pi gwo kòz kansè ki kapab evite.

Kisa lasyans di nou

Tout pwodui ki gen tabak, li gen ladan l sigarèt, […]

Estrès

Estrès ogmante risk pou kansè

Kisa lasyans di nou

Estrès sou yon peryòd ki kout oswa estrès ki grav, tankou estrès ou ka santi anvan ou bay yon diskou, gen tandans pou disparèt tousuit apre evènman estresan an fini. Estrès sou yon peryòd ki long oswa kwonik, sepandan, […]

2023-03-29T20:26:43+00:00Categories: Fason moun viv|Tags: , |

Obezite

Obezite lakòz kansè

Sa ou ka tande

Obezite gen rapò ak divès kalite kansè

Kisa lasyans di nou

Obezite oswa endis mas kòporèl la (Body Mass Index, BMI) se yon maladi kote yon moun gen yon kantite grès epi/oswa yon distribisyon grès ki pa bon sou […]

Go to Top